DANH SÁCH 

Giáo viên chủ nhiệm K46, năm học 2013 2014 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 36 /QĐ-CĐCN  ngày 04 tháng 7 năm 2013

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên)

 

TT

Họ và tên

Lớp - khoá

Ghi chú

1       

Nguyễn Thị Hồng Lê

Điện A  CĐ.K46

             

2       

Nguyễn Công Thành

Điện B  CĐ.K46

 

3       

Nguyễn Thị Hồng

Điện C  CĐ.K46

 

4       

Trần Nguyên Tuấn

Cơ khí A CĐ.K46

 

5       

Hà Quốc Hùng

Cơ khí B CĐ.K46

 

6       

Nguyễn Quốc Minh

Cơ khí C CĐ.K46

 

7       

Đỗ Thị Thu Hường

Kế toán CĐ.K46

 

8       

Thiều Thị Hồng

Điện A. CĐLT. K46

 

9       

Phạm Thị Huyền

Điện B. CĐLT. K46

 

10   

Hoàng Văn Chung

C.khí. CĐLT.K46 

 

11   

Ngô Thu Hà

K.toán.CĐLT.K46

 

12   

Tô Văn Thái

Điện. TCN.CS - K46

 

13   

Nguyễn Tiến Luật

 Điện.CĐLT. K46 (1,5 năm)

 Học thứ 7 và CN 

14   

Lê Mạnh Cường

Cơ khí. CĐLT. K46 (1,5 năm)

 Học thứ 7 và CN 

15   

Phạm Thị Thanh Hương

Điện B. TCCN. K46

 Học thứ 7 và CN 

16 Chu Thùy Giang

Kế toán. CĐLT. K46 (1,5 năm)

 Học thứ 7 và CN//tuýeninh2018