THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

*
Số         -TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Nghị quyết, các Kết luận,  Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

 

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên và hướng dẫn số 402-HD/BTG, ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số 25 ngày 16 tháng 7 năm 2013 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, các Kết luận Hội nghị lần thứ 7 của Ban thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghệp Thái Nguyên gửi đến các Chi bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên Thông báo tới các Chi bộ bộ phận, các khoa, Trung tâm lịch hoc tập Nghị quyết như sau:

* Thời gian: 7h30’ ngày 24/8/2013 (Sáng Thứ 7)

* Nội dung: Triển khai 06 chuyên đề theo Hướng dẫn trong phần căn cứ và tài liệu đã phát cho các chi bộ.

* Thành phần: Toàn bộ đảng viên, CNVC (Trừ hợp đồng công việc) trong trường.

          Đề nghị các đồng chí thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

Nơi nhận:        
      - Các chi bộ bộ phận; 
      - Phòng, Khoa, TTâm;
      - Lưu VT, VP Đảng ủy.                  

T/M BAN THƯỜNG VỤ
K/T BÍ THƯ
PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Dương Đình Nông