Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 - 09/9

14h00

Hội thảo

 

Đ/c Khôi

 

Thứ 3 - 10/9

 

Hội thảo

 

Đ/c Khôi

 

8h00

Họp các đ/c trưởng, phó phòng (TCHC, Công tác HSSV, QTVT, TTKT&KĐCL, Bảo vệ, Ban KTX

Đ/c Hùng, Kiên, Hiền A, Tuận, Hà, Khiết, Việt, Thắng, Phương, Năng

Đ/c Đà

Phòng 203

8h00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài

khoa học

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Hội trường tầng 4

14h00

Họp xét thi đua tháng 7+8

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 - 11/9

 

 

 

 

 

Thứ 5 - 12/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 13/9

 

 

 

 

 

Thứ 7 - 14/9

 

 

 

 

 //tuýeninh2018