KẾ HOẠCH HỘI THẢO

Chủ đề: “Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ”

Năm 2013

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Nhằm thực hiện lộ trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đổi tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ cho bậc giáo dục đại học;

- Đảm bảo cho đào tạo liên thông giữa các bậc đào tạo giáo dục đại học.

          - Chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ là bước chuyển tất yếu khách quan của hệ thống giáo dục đào tạo đại học của Việt Nam theo xu thế hội nhập khu vực và Quốc tế.

- Phát huy mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, thực hiện 4 công khai trong đó có công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường.

          2. Yêu cầu:

          - Dựa trên các văn bản hướng dẫn, chương trình khung cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo; Dựa trên nền tảng phòng Đào tạo và các khoa chuyên môn đã nghiên cứu xây dựng dự thảo chương trình chi tiết các học phần hai ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, dựa trên việc tham khảo các trường Đại học, cao đẳng để từ đó hội thảo đóng góp  ý kiến nhằm hoàn thiện chương trình chi tiết và tập bài giảng theo học chế tín chỉ;

          - Tham gia ý kiến, thảo luận nhằm phân tích, đánh giá, có hướng chỉnh sửa chung các nội dung của các chương trình chi tiết các học phần dựa trên nền tảng khung chương trình chung cho 105 tỉn chỉ và dựa trên cơ sở chương trình chi tiết, tập bài giảng theo niên chế học phần đã được ban hành.

          - Tập huấn cho giáo viên, giảng viên về toàn bộ quy trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ: Phương pháp giảng dạy, tổ chức lớp học , bố cục chương trình môn học, học phần, cách tính điểm, quy đổi điểm, đánh giá học phần, kỳ học, năm học, khóa học; Cố vấn học tập, kinh nghiệm từ các trường đã qua đào tạo theo học chế tín chỉ (trường CĐCN Việt Đức)…

          - Sau Hội thảo sẽ tiến hành hoàn thiện các chương trình chi tiết và tập bài giảng để giảng dạy từ K47, năm học 2013 - 2014.

II. NỘI DUNG HỘI THẢO

 Hội thảo “Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ”

* Thời gian: 10/10/2013 (Thứ 5)

* Địa điểm: phòng họp tầng 4

* Trang trí phòng họp: Đ/c Thành - Phòng Tổ chức hành chính

* Chương trình Hội thảo

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Nội dung tham luận

1

Từ 8h00’ ¸8h10’

Khai mạc và chủ trì Hội thảo

đ/c Hiệu trưởng

2

Từ 8h11’ ¸9h10’

Báo cáo 1

Đ/c Tâm (trường Việt Đức): Báo cáo quá trình thực hiện tổ chức theo học chế tín chỉ (theo các nội dung phần yêu cầu ở trên).

3

Từ 9h11’ ¸9h20’

Báo cáo 2

Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương: Quá trình xây dựng chương trình chi tiết và tập bài giảng của khoa KHCB theo học chế tín chỉ.

4

Từ 9h21’ ¸10h50’

Thảo luận tự do

Các ý kiến dự kiến chuẩn bị để thảo luận cùng với đ/c Tâm:

+) Đ/c Quốc Dũng, Thái Bình, Phong, Thanh Quang, Định, Đỉnh, Mai, Hoàng Hương, Hải Bình, Mai Hương, Yên, Tuệ Minh, Nam, Bảo Lộc, Nguyễn Việt Hùng …

+) Các ý kiến của các đại biểu khác cần trao đổi phát sinh khi nghe thảo luận.

5

Từ 10h51’ ¸11h30’

Tổng kết và bế mạc Hội thảo

Đ/c Hiệu trưởng

          - Các báo cáo 1 và 2 chuẩn bị bằng văn bản (2 bản), 1 bản gửi đ/c Đỉnh - Phòng Đào tạo trước ngày 06/10/2013 để tổng hợp và đóng vào kỷ yếu hội thảo, 1 bản để báo cáo trong Hội nghị ngày 10/10/2013.

- Các ý kiến tham luận có dự kiến chuẩn bị tại Hội thảo cần được nghiên cứu trước để trao đổi, đó là những thắc mắc, vướng mắc, khó khăn, những điều chưa thực sự hiểu rõ trong quá trình các khoa triển khai biên soạn chương trình chi tiết, tập bài giảng hoặc chưa rõ tại quy chế 43 đào tạo theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hay tại quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của trường CĐCN Thái Nguyên đã ban hành (có trên trang Web của nhà trường).

* Lưu ý: Các đồng chí trưởng khoa cử người phôtô dự thảo các chương trình chi tiết đã được biên soạn, có thể cả tập bài giảng (Khoa KHCB) để trao đổi cụ thể cùng đ/c Tâm (Trường Việt Đức).


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN DỰ HỘI THẢO

Ngày 10 tháng 10 năm 2013 (Buổi sáng)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Tô Văn  Khôi

Hiệu trưởng

.................................................................................................................

2

Dương Đình  Nông

Phó Hiệu trưởng

......Chủ trì

3

Nguyễn Văn  Đà

Phó Hiệu trưởng

 

4

Triệu Văn  Lợi

Trưởng phòng TCKT

 

5

Lê Việt  Hùng

Trưởng phòng Tổ chức

 

6

Nguyễn Thị Việt  Hương

Trưởng phòng Đào tạo

 

7

Nguyễn Xuân  Đỉnh

Phó trưởng phòng Đào tạo

Thư ký

8

Nguyễn Thị Lan Hương

Trưởng khoa KHCB

 

9

Trương Kim Thuyên

Phó Trưởng khoa KHCB

 

10

Gia Thị  Định

Trưởng khoa Điện - ĐT - TH

 

11

Nguyễn Việt Hùng

P.Trưởng khoa Điện - ĐT - TH

 

12

Nguyễn Quốc  Dũng

Trưởng khoa Cơ khí

 

13

Nguyễn Thái Bình

Phó Trưởng khoa Cơ khí

 

14

Dương Thị Thúy  Ngư

Trưởng khoa Kinh tế

 

15

Nguyễn Trung Phương

Trưởng phòng TT, KT, KĐCL

 

16

Bùi Văn  Tuận

Trưởng phòng Công tác HS, SV

 

17

Nguyễn Sơn  Hà

P.Trưởng phòng Công tác HS, SV

 

18

Nguyễn Tuấn  Thành

Nhân viên phòng TCHC

 

19

Nguyễn Thị  Mai

GV – Phòng Đào tạo

 

20

Trần Thanh Quang

Tổ trưởng chuyên môn

 

21

Cao Đông Phong

Tổ trưởng chuyên môn

 

22

Vũ Đình  Minh

Giám đốc TT TT Thư viện

 

23

Cù Xuân Hùng

Tổ trưởng chuyên môn

 

24

Hoàng Tuệ Minh

Tổ trưởng chuyên môn

 

25

Đàm Bảo Lộc

Giáo viên

 

26

Trần Thị Nam

Giáo viên

 

27

Nguyễn Văn Nghiệp

Giáo viên

 

28

Nguyễn Minh Tuấn

Giáo viên

 

29

Hoàng Thị Lan Hương

Giáo viên

 

30

Nguyễn Thị Mai Hương

Giáo viên

 

31

Vũ Thị Hải Bình

Tổ trưởng chuyên môn

 

32

Lâm Thị  Yên

Tổ trưởng chuyên môn

 

33

Trần Thanh  Quang

Tổ trưởng chuyên môn

 

34

Nguyễn Tiến  Luật

Giáo viên – Phòng Đào tạo

 

35

Nguyễn Huy Hùng

Giáo viên

 

36

Lê Thị Huế

Giáo viên

 

37

ChuVăn  Nhã

Giáo viên

 

38

Trần Thị Hải Tuyết

Giáo viên

 

39

Huỳnh Thị Hồng

Giáo viên

 

40

Vũ Mạnh Huy

Giáo viên

 

41

Phạm Tuấn Hiệp

Giáo viên

 

42

Đặng Thị Thanh Nga

Giáo viên

 

43

Nguyễn Ngọc  Thảo

Tổ trưởng chuyên môn

 

44

Phạm Thị  Huyền

Giáo viên

 

45

Nguyễn Duy Quang

Giáo viên

 

46

Lưu Hồng  Quang

Giáo viên

 

47

NguyễnThị Quỳnh Lê

Giáo viên

 

48

Nguyễn Hải Yến

Giáo viên

 

49

Nguyễn Thị  Hồng

Giáo viên

 

50

Nguyễn Văn  Tuệ

Tổ trưởng chuyên môn

 

51

Đào Thị Minh Thủy

Tổ trưởng chuyên môn

 

52

Trần Thị Yến  Mai

Giáo viên

 

53

Lương Thanh  Tâm

Báo cáo viên