BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

--------------------------------

Số:  248  /TB – CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---------------------------------------

Thái Nguyên, ngày  10  tháng  10 năm 2013

                          

THÔNG BÁO

Về việc đổi giờ làm việc mùa đông

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

 

Căn cứ Quy định về giờ làm việc mùa hè và mùa đông.

Căn cứ tình hình thực tế. Nhà trường thông báo về việc đổi giờ làm việc như sau:

Giờ làm việc mùa đông

- Sáng từ 7h30 – 11h30’

- Chiều từ 13h00’ – 17h00

Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2013

Riêng khối đào tạo vẫn thực hiện như thời khóa biểu.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức thực hiện việc đổi giờ làm việc như trên./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VT.

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(đã ký)

 Lê Việt Hùng

                                                            

                                 

                                    

 

                                         //tuýeninh2018