BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

--------------------------------

Số:  247  /TB – CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---------------------------------------

Thái Nguyên, ngày   10  tháng  10 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc bình xét công nhận gia đình văn hóa năm 2013

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

 

Căn cứ hướng dẫn số 937/HD - BCĐ, ngày 03/09/2013 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của UBND huyện Phú Lương. Để kịp thời bình xét và công nhận danh hiệu cơ quan văn hóa của Nhà trường.

Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ, viên chức báo cáo việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ở địa phương (yêu cầu cụ thể) thông tin đã đăng ký xây dựng gia đình văn hóa ở tại nơi cư trú: Tổ, phường (xóm, xã), thành phố, huyện gửi về phòng Tổ chức hành chính (Nộp cho đ/c Hiền) để nhà trường tổng hợp báo cáo.

Thời gian: Nộp trước ngày 15/10/2013.

Đề nghị các đồng chí trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức đơn vị mình thực hiện thông báo trên./.

                         

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VT.

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(đã ký)

 Lê Việt Hùng

                                                            

                                 

                                    

 

                                         //tuýeninh2018