BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
--------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

 

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi thời gian tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2013)

 

- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014.

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

- Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian cuối tháng 10 và đầu tháng 11.2013. Theo điều lệ đã ban hành, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường được tổ chức vào ngày 24 - 25.10.2013; Vì lý do công việc Ban giám hiệu quyết định chuyển thời gian tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2013 từ ngày 24 - 25.10.2013 sang ngày 06 - 07.11.2013.

Đề nghị các Phòng, Khoa,Tổ chuyên môn và các giáo viên, giảng viên tham gia hội thi nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo trên./.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (B/cáo)
- Các Phòng, Khoa (T/hiện)
- Tổ chuyên môn (T/hiện)
- Lưu Đ.Tạo

 

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2013

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Dương Đình Nông

 

Các tin liên quan:

      Mẫu giáo án hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

      Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

      Danh sách cán bộ giáo viên tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014//tuýeninh2018