CÔNG ĐÒA CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

 

KẾ HOẠCH CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM 20/10/2013

 

        Kính gửi: - Ban chấp hành Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

                          - Tổ nữ công các Công đoàn bộ phận

      Thực hiện kế hoạch số 47/LĐLĐ Thái Nguyên về việc XD kế hoạch hoạt động nữ công năm 2013. Ban nữ công trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức mít tinh mừng ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10:

      Thời gian: 15h00 thứ 6, ngày 18/10/2013

      Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa

      Thành phần: Đại biểu, BCHCĐ, toàn thể nữ CBCNV và nữ HSSV trong toàn trường.

      Nội dung:

               - Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10

               - Tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu luật lao động 2012 và những chính sách liên quan đến lao động nữ".

        Đề nghị các đ/c Chủ tịch các CĐ bộ phận, các đ/c tổ trưởng nữ công thông báo kế hoạch mít tinh tới bộ phận mình đến tham gia đầy đủ, đúng giờ.

Ghi chú: Các đ/c là đại biểu, các đ/c nữ CNV-GV và các em nữ sinh được nghỉ 3 tiết cuối để tham dự mít tinh.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Dương Đình Nông

T/M BAN NỮ CÔNG
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Thiều Thị Hồng