Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2013, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu xác định trạng thái hệ thống không đo trực tiếp có tính tới sự ảnh h­ởng của yếu tố ngẫu nhiên của cần cẩu treo”. Mã số: 095.13 RD/HĐ-KHCN.

Tại buổi bảo vệ Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương chủ nhiệm đề tài tóm tắt công trình nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá cơ sở. Công trình thể hiện sự tâm huyết và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao của tác giả.

Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã có những phản biện khoa học và khách quan đối với công trình nghiên cứu. Nhìn chung ý kiến đánh giá, nhận xét của các thành viên hội đồng phản biện hầu hết đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài.

Một vài hình ảnh trong hội đồng nghiệm thu đề tài:

Đ/c Nguyễn Thị Việt Hương chủ nhiệm đề tài tóm tắt công trình nghiên cứu//tuýeninh2018