BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
----------------------
Số: 265  /KH - CĐCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------------

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 11 năm 2013

                    

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỄ  KỶ NIỆM  NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2013

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm

Căn cứ kế  hoạch đào tạo của Nhà trường.

Ban Giám hiệu thống nhất tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013.

 Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 11 năm 2013 (Thứ 4)

1. Thành phần dự:

- Toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường

- Các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó phòng, khoa, đoàn thể đã nghỉ hưu, chủ tịch Hội hưu trí của trường.

2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa

3. Kế hoạch cụ thể

* Ngày 20/11/2013:

8h – 8h30’

Đón tiếp đại biểu

8h30h – 9h30’

Văn nghệ chào mừng

9h30’ – 9h40’

Chào cờ – Tuyên bố lý do – Giới thiệu Đại biểu

9h40’ – 10h10

Diễn văn của Hiệu trưởng

10h10’ – 10h20

Phát biểu của đ/c Nguyễn Văn Bích Nguyên Hiệu trưởng

10h55 - 11h00

Công bố các quyết định khen thưởng

11h10’

Kết thúc lễ kỷ niệm – Mời các đồng chí đại biểu, toàn thể CBCNV–Giáo viên dự bữa cơm thân mật tại nhà thi đấu TT

 

Ghi chú:  - Đề nghịcác đơn vị thông báo cho giáo viên, nhân viên thực hiện đúng kế hoạch trên.

                 - Khi dự trang phục nữ áo dài, nam comle calavat.

                 - Các lớp học sinh, sinh viên được nghỉ, phòng đào tạo bố trí lịch học bù.

 
Nơi nhận:

          - Như  trên  
          - Lưu VT, TCHC

   TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 Lê Việt Hùng

(đã ký)

                                            

                          

 

 

                                                  

 

                                                //tuýeninh2018