TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
Phòng Quản trị Vật tư
----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

         Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

Căn cứ vào thông báo của chi nhánh Điện lực Phú Lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm biến áp.

Thời gian: Từ 6h00 đến 16h00, ngày 19/11/2013 và ngày 21/11/2013

Vậy Phòng Quản trị Vật tư thông báo cho các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên.

 

Ngày 15 tháng 11 năm 2013
Phòng Quản trị Vật tư

(đã ký)

Phùng Văn Việt

>>  Thông báo cắt điện (06/11/2013)//tuýeninh2018