BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
--------------------
Số: 271  /BC-CĐCN-P.ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

------------------------------------

Thái Nguyên,  ngày 15  tháng 11 năm 2013


BÁO CÁO TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2012- 2013
ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG VÀ CẤP BỘ

Căn cứ hướng dẫn của Quy định về quản lý sáng kiến, sáng chế, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường, Phòng Đào tạo – NCKH – HTQT lập báo cáo tổng hợp các đề tài, sáng kiến trong năm học 2012 – 2013 như sau:   

TT

Tên đề tài (Cấp trường, cấp Bộ) + Bài báo

Mã số

Kinh phí + Tổng giờ NC/1ĐT, SK   

Người thực hiện

Quyết định công nhận, BB

Kết quả

xếp loại

1

Xây dựng quy định về chế độ làm việc của Giáo viên, giảng viên (Cấp trường).

SK01.13

60 giờ +200.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Tô Văn Khôi
- Ths.Dương Đình Nông
- Lê Việt Hùng
- Ths.Triệu Văn Lợi
- Ths.Nguyễn Thị Việt Hương
- Ths. Nguyễn Thị Lan Hương
- Ths.Dương Thị Thúy Ngư
- Ths. Gia Thị Định
- Ths. Nguyễn Quốc Dũng
- Nguyễn Trung Phương

Số 104/QĐ-CĐCN ngày 08/3/2013

Tốt

(Đang áp dụng)

2

Xây dựng qui định quản lý đề tài, sáng kiến cấp trường (Cấp trường).

SK02.13

60 giờ +200.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Nguyễn Thị Việt Hương
- Đoàn Thị Lộc

Số 105/QĐ-CĐCN ngày 08/3/2013

Tốt

(Đang áp dụng)

3

Tổ chức hoạt động ngoại khóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở trường CĐCN Thái Nguyên (Cấp trường).  

ĐT03.13

150 giờ +400.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ngô Thị Hương

Số 359A/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Tốt

TT

Tên đề tài (Cấp trường, cấp Bộ) + Bài báo

Mã số

Kinh phí + Tổng giờ NC/1ĐT, SK   

Người thực hiện

Quyết định công nhận, BB

Kết quả

xếp loại

4

Đẩy mạnh CNTT vào giảng dạy môn tiếng anh hệ TCNCS trường CĐCN Thái Nguyên (Cấp trường).      

ĐT04.13

150 giờ +400.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Vũ Thị Hải Bình

Số 359B/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Tốt

5

Sử dụng Blog giáo viên để giảng dạy chương 2 – Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử - Chương trình hóa học đại cương dành cho sinh viên hệ CĐ trường CĐCN Thái Nguyên (Cấp trường).     

ĐT05.13

150 giờ +400.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Nguyễn Thị Mai Hương

Số 359C/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Tốt

6

Nâng cao hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh viên trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên (Cấp trường).    

ĐT06.13

150 giờ +400.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Dương Thị Hồng Duyên

 

Số 359D/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Tốt

7

Ứng dụng phần mềm Matlab để xây dựng chương trình giải một bài toán về Định thức- Ma trận- Hệ Phương trình tuyến tính trong môn toán CC1 (Cấp trường).     

ĐT07.13

150 giờ +400.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Đào Thị Minh Thủy

 

Số 359E/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

 

8

Phương pháp giải bài tập phần cơ học đại cương (Cấp trường).

ĐT08.13

150 giờ +400.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Hoàng Thị Lan Hương

Số 359g/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Tốt

9

Áp dụng lý thuyết hàm nhiều biến để giải một số bài toán thực tế (Cấp trường). 

ĐT09.13

150 giờ +400.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Nguyễn Thị Lan Hương

- Ths.Đinh Thị Ngọc Minh

Số 359H/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Tốt

10

Ứng dụng phần mềm MSExcel trong việc thiết kế trạm dẫn truyền băng tải (Cấp trường).

SK10.13

60 giờ +200.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Cao Đông Phong

- Phạm Tuấn Hiệp

Số 359K/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Khá

11

Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Autocad 3D vào giảng dạy môn học Vẽ kỹ thuật (Cấp trường).

SK11.13

60 giờ +200.000đ

(đã tính giờ)

CN:Vũ Mạnh Huy

- Đào Hoàng Bách

Số 359L/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Tốt

(Đang áp dụng)

12

Mô hình cắt bổ ¼ động cơ xe máy (Cấp trường).

SK12.13

60 giờ +200.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Đỗ Duy Thái

 

Số 359M/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Tốt

TT

Tên đề tài (Cấp trường, cấp Bộ) + Bài báo

Mã số

Kinh phí + Tổng giờ NC/1ĐT, SK   

Người thực hiện

Quyết định công nhận, BB

Kết quả

xếp loại

13

Cải tiến phương pháp luyện tập thực hành đấu lắp mạch điện công cụ (Cấp trường).

SK13.13

60 giờ +200.000đ

(đã tính giờ)

CN:Thiều Thị Hồng

- Ths.Gia Thị Định

- Nguyễn Ngọc Thuần

- Phạm Thị Huyền

Số 359N/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Tốt

14

Quy định mua sắm và quản lý tài sản Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên (Cấp trường).

SK14.13

60 giờ +200.000đ

(đã tính giờ)

CN:Ths. Nguyễn Văn Đà

- Ths.Triệu Văn Lợi

- Phùng Văn Việt

Số 359P/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

 

15

Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp HSSV (Cấp trường).

SK15.13

60 giờ +200.000đ

(đã tính giờ)

CN:Bùi Văn Tuận

- Ths.Nguyễn Văn Đà

- Ths.Nguyễn T. Việt Hương

Số 359Q/QĐ-CĐCN ngày 04/7/2013

Khá

16

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV (Cấp trường).

SK16.13

60 giờ +200.000đ

(đã tính giờ)

CN:Bùi Văn Tuận

- Ths. Nguyễn Văn Đà

- Phạm Chí Nguyên

Số 563/QĐ-CĐCN ngày 04/11/2013

Khá

17

Tăng cường công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo ngắn hạn gắn với yêu cầu của doanh nghiệp (Cấp trường).

ĐT17.13

150 giờ +400.000đ

(chưa tính giờ)

CN:Quách Thị Chiến

- Lê Mạnh Cường

- Phạm T. Thanh Hương

Số 564/QĐ-CĐCN ngày 04/11/2013

Khá

18

Nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm chuyên ngành Cơ khí – Trường CĐCN Thái Nguyên (Cấp trường).

ĐT18.13

150 giờ +400.000đ

(chưa tính giờ)

CN:Ths. Dương Đình Nông

- Ths. Nguyễn Thái Bình

- Ths. Nguyễn Quốc Dũng

Số 565/QĐ-CĐCN ngày 04/11/2013

Tốt

19

Thiết kế mô hình máy hàn tự động dưới lớp thuốc (Cấp trường).

ĐT19.13

150 giờ +400.000đ

(chưa tính giờ)

CN:Ths.Vũ Chí Bang

- Tô Văn Thái

- Lưu Văn Hùng

Số 629/QĐ-CĐCN ngày 15/11/2013

Tốt

TT

Tên đề tài (Cấp trường, cấp Bộ) + Bài báo

Mã số

Kinh phí + Tổng giờ NC/1ĐT, SK   

Người thực hiện

Quyết định công nhận, BB

Kết quả

xếp loại

20

Nghiên cứu xác định trạng thái hệ thống không đo trực tiếp có tính tới sự ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên của cần cẩu treo (Cấp Bộ)

095.13RD

200 giờ +600.000đ

(Chưa tính giờ)

CN:Ths. Nguyễn Thị Việt Hương

- GS.TS Nguyễn Doãn Phước

- TS. Đỗ Trung Hải

- Ths. Đinh Quang Ninh

- Ths. Gia Thị Định

- Ths.Nguyễn T. Lan Hương

- Ths. Nguyễn Thái Bình

- Ths. Nguyễn Tiến Luật

- Ths. Nguyễn Thị Mai

- Ths. Nguyễn Kim Vinh

Biên bản đánh giá, nghiệm thu ngày 13/11/2013 của Hội đồng Khoa học & Công nghệ cấp Bộ.

Xuất sắc

21

Bài báo: Nhận dạng trạng thái hệ cẩu treo 2 chiều bằng bộ quan sát Kalman rời rạc.

 

50 giờ

(chưa tính giờ)

Ths. Hoàng Đức Quỳnh(1), Ths. Nguyễn Thị Việt Hương (2)

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên – Tập 106, số 06, 2013.

 

22

Nhận thức về dạy học Giải quyết vấn đề ở trường CĐCN TN

 

50 giờ

(đã tính giờ)

Ths. Tô Văn Khôi

 

Tạp chí Giáo dục số 294, kỳ 2 - 9/2012

 

23

Nguyên tắc dạy học Giải quyết vấn trong dạy học ở các trường CĐ KTở trường CĐCN TN

 

50 giờ

(đã tính giờ)

Ths. Tô Văn Khôi

 

Tạp chí Giáo dục số 311, kỳ 1 - 6/2013

 

24

Cost optimization of external cylindrical grinding

 

50 giờ

(đã tính giờ)

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi(1a), PGS.TS. Phan Quang Thế (1b), Ths. Vũ Hồng Khiêm (1c) , Ths. Nguyễn Ngọc Hường (2d)

Applied Mechanics and Materiajs - Scientific.Net (Materials Science and Engineering), 20/6/20123

 

TT

Tên đề tài (Cấp trường, cấp Bộ) + Bài báo

Mã số

Kinh phí + Tổng giờ NC/1ĐT, SK   

Người thực hiện

Quyết định công nhận, BB

Kết quả

xếp loại

25

Chẩn đoán hư hỏng hộp số sàn

 

50 giờ

(đã tính giờ)

Ths. Nguyễn Xuân Đỉnh

Tạp chí của hiệp hội vận tải ô tô, số 27, tháng 4/2013

 

26

Nghiên cứu tìm hiểu thành phần hỗn hợp và cơ chế bôi trơn của dầu thực vật trong công nghệ bôi trơn tối thiểu (MQL)

 

50 giờ

(đã tính giờ)

GS.TS. Nguyễn Đăng Bình (1a), TS. Trần Minh Đức (1b), Ths. Nguyễn Thái Bình (2)

Hội nghị Khoa học & Công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ III, Tháng 4/2013.

 

27

T-Tree cấu trúc chỉ số cho các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu bộ nhớ chính.

 

50 giờ

(chưa tính giờ)

Ths. Vũ Đình Minh (1), Ths. Đinh Đức Lương(2), TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng (3).

Tạp chí Khoa học công nghệ & môi trường Công an, Số 26, tháng 7/2012

 

HIỆU TRƯỞNG

Tô Văn Khôi 

(đã ký)

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Việt Hương