BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN
----------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

THÔNG BÁO

Đã có lịch thi khóa 47, học kỳ I, năm học 2013 - 2014. Đề nghị các Khoa, tổ môn, các đ/c giáo viên thực hiện đúng theo kế hoạch: Lịch thi kỳ 1, năm học 2013-2014 (Khóa 47)./.

Lưu ý: -  Nếu các khoa có sự thay đổi phải báo lại phòng Đào tạo.

             -  Thi ghép, học ghép (Đối với các môn chung và các môn chuyên nghành có nội dung và số tiết giống nhau).

   -  Giáo viên phải nộp kế hoạch dạy lại về phòng Đào tạo trước khi thực hiện.

           -  Nếu các môn trước không có HS - SV học lại thì các môn kế tiếp đẩy tiến độ lên.

           - Thông báo này thay cho văn bản (bản cứng).

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông

                                 

P.PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nguyễn Xuân Đỉnh

 

 

NGƯỜI LẬP

 

Nguyễn Thị Mai

 //tuýeninh2018