PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO
 
Căn cứ Quy định quản lý Đè tài, sáng kiến của Hiệu trưởng trường CĐCNTN, phòng Đào tạo - NCKH&HTQT đã tổng hợp các đề xuất đề tài, sáng kiến, giải pháp năm học 2013 - 2014 (xem file đính kèm);
            1. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có đăng ký đề xuất rà soát lại thông tin trong bảng tổng hợp trong thời gian từ ngày 04/12 đến hết ngày 08/12/2013. Nhà trường sẽ tiến hành họp Hội đồng kể từ ngày 10/12 - 13/12/2013 để xét chọn và ra quyết định, ký hợp đồng chính thức giao cho Tổ chức, cá nhân sẽ được tiếp tục thực hiện đề tài, sáng kiến, giải pháp (lịch họp sẽ được đăng tải sau ngày 08/12/2013).
             2. Mã số trong bảng tổng hợp chỉ là tam thời và sẽ được công bố chính thức trên Website của nhà trường sau khi có kết luận của Chủ tịch Hội đồng  xác định Danh mục đề tài, sáng kiến và phòng Đào tạo sẽ gửi mẫu Hợp đồng để các Tổ chức, các nhận nào được thực hiện đề tài, sáng kiến trong năm học 2013 - 2014 tham khảo và thực hiện bước ký hợp đồng và các bước thực hiện thông qua các Hội đồng tiếp theo
             3. Đề nghị các Tổ chức, cá nhân thực hiện theo nội dung của Thông báo này và đặc biệt lưu tâm đến Quy trình thực hiện đề tài trong Quy định quản lý các đề tài, sáng kiến đã có trên Website của nhà trường đã có chi tiết, cụ thể.
             4. Phòng Đào tạo sẽ không nhận các mẫu Thuyết minh, mẫu hợp đồng sai với Quy định quản lý các đề tài, sáng kiến cho dù đã có kết luận cho phép thực hiện đề tài trong Biên bản của Hội đồng  xác định Danh mục đề tài, sáng kiến.