Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và HTQT thông báo kế hoạch họp Hội đồng xác định Danh mục đề tài, sáng kiến, giải pháp NCKH & CN cấp trường, năm học 2013 - 2014. Các Tổ chức, cá nhân nào được Hội đồng duyệt Danh mục đề tài, sáng kiến, giải pháp sẽ được tiếp tục báo cáo trước Hội đồng Tuyển chọn đề tài, sáng kiến (Dự kiến vào cuối tháng 12) . Sau khi có Kết luận của Hội đồng Tuyển chọn đề tài, sáng kiến các Tổ chức, cá nhận sẽ được Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định cho thực hiện đề tài, sáng kiến và được ký hợp đồng./.


BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-------------------

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------


KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐỀ TÀI,

SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2013 – 2014

 

Căn cứ theo Quy định quản lý đề tài, sáng kiến cấp trường của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

Phòng Đào tạo lập kế hoạch họp đội đồng xác định Danh mục đề tài, sáng kiến năm học 2013 – 2014 như sau:

Thời gian

Tên nhóm đề tài, sáng kiến

Thành phần

Ghi chú

Từ 8h00’ - 9h30’ ngày 10/12/2013

Nhóm ngành kỹ thuật

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Đỉnh, Định, Quốc Dũng, Triệu Lợi, Lê Hùng, Ngọc Thảo

Theo Quyết định thành lập đã gửi về các Khoa

Từ 9h31’ - 11h00’  ngày 10/12/2013

nhóm ngành Tự nhiên, Xã hội, Quản lý giáo dục

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Đỉnh, Lan Hương, Thái Bình, Triệu Lợi, Lê Hùng, Thu Thảo.

Theo Quyết định thành lập đã gửi về các Khoa

* Địa điểm họp: Tại phòng họp tầng 2.

* Danh mục tên các đề tài, sáng kiến, giải pháp trong 2 nhóm ngành trên đã có trên Website của nhà trường.

 

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

(đã ký)

Dương Đình Nông

Ngày 06 tháng 12 năm 2013
NGƯỜI LẬP
Trưởng phòng Đào tạo, NCKH&HTQT

 

Nguyễn Thị Việt Hương

 

>> Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

>> Mẫu hợp đồng