Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 - 09/13

9h00

Đi Thành ủy

Đ/c Hùng

Đ/c Khôi

Đ/c Lợi  

Thứ 3 - 10/13

 8h00

Họp giao ban tháng

Trưởng các đơn vị, chủ tịch công đoàn, đoàn TN

Đ/c Khôi

Phòng 203

14h00

Xét duyệt danh mục đề tài, sáng kiến  năm 2013 (nhóm kỹ thuật)

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Hội trường

 tầng 4

Thứ 4 - 11/13

8h00

Triển khai biên soạn lịch sử trường

Theo giấy mời

Đ/c Khôi

Phòng 203

15h00

Họp xét thi đua tháng 11/2013

Các đồng chí trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 5 - 12/13

8h00

Xét duyệt danh mục đề tài, sáng kiến  năm 2013 (nhóm tự nhiên, xã hội)

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Hội trường

 tầng 4    

Thứ 6 - 13/13

7h00

Đi Hà Nội

 

Đ/c Khôi

 Đ/c Lợi

>>   Lịch công tác tuần (từ 2/12 đến 6/12/2013)//tuýeninh2018