BỘ CÔNG THƯ­ƠNG
TRƯ­ỜNG CĐ CN THÁI NGUYÊN
----------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do
Hạnh phúc
---------------------------------------

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc kiểm kê tài sản định kỳ cuối năm 2013

       - Căn cứ quy định quản  lý vật tư - thiết bị của trường CĐ Công Nghiệp Thái Nguyên.

       - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng QTVT.

        Nhà trường thông báo đến các Phòng, Ban, Trung tâm và các Khoa, các đồng chí cán bộ, giáo viên đang sử dụng, quản lý vật tư - trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy, công tác phối hợp với phòng QTVT kiểm kê định kỳ toàn bộ vật tư - trang thiết bị mà các bộ phận đang quản  lý, sử dụng.

         Các đồng chí CBGV quản lý vật tư, thiết bị báo cáo tình trạng thiết bị, vật tư đang sử dụng - quản lý  và gửi về phòng QTVT (Theo mẫu đã gửi các năm trước). Thực hiện nhập kho các vật tư không sử dụng, phế liệu và các thiết bị hỏng không sửa chữa và sử dụng được.

Thời gian thực hiện báo cáo và nhập kho xong trước ngày 16 tháng 12 năm 2013. Thời gian họp Ban kiểm kê và tổ kiểm kê: 8h00’ ngày 12 /12/2013 (Có danh sách kèm theo).

        Thời gian kiểm kê: Từ ngày 16/ 12 đến hết ngày  31/12/2013.

        Đề nghị các Khoa, bộ phận thông báo đến cán bộ, giáo viên  đang quản lý sử dụng vật tư - trang thiết bị phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để công tác kiểm kê được đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ.

Nơi  nhận:
     - Ban Giám hiệu (Báo cáo)
     - Các phòng, khoa, tổ môn.
     - Lưu QLTB - VT.

Phó  Hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Văn Đà

>> Danh sách ban kiểm kê và tổ kiểm kê        

>> Kế hoạch kiểm kê định kỳ năm 2013

>> Lịch kiểm kê năm 2013//tuýeninh2018