BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
---------------------------------------

 

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH DANH MỤC ĐỀ TÀI,  SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013 - 2014

 

          Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ Kết luận tại Biên bản cuộc họp Hội đồng xác định Danh mục đề tài, sáng kiến năm học 2013 – 2014 vào các ngày 10 và 12/12/2013.

          Nhà trường thông báo kết quả xét duyệt của Hội đồng cho tiếp tục triển khai (Theo Bảng tổng hợp danh mục đính kèm thông báo này).

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo cho các tổ chức, cá nhân được xét duyệt chú ý chỉnh sửa nội dung trong phiếu Đề xuất mà Hội đồng yêu cầu, in thành 02 bản nộp kèm với 10 bản Thuyết minh đề tài, sáng kiến về phòng Đào tạo vào sáng ngày 16/12/2013 để kịp tổng hợp hồ sơ tiếp tục trình lên Hội đồng Tuyển chọn đề tài, sáng kiến (có Kế hoạch họp Hội đồng kèm theo Thông báo này).

          Phòng Đào tạo sẽ gửi lên Website của trường Thông báo này, kèm theo Kế hoạch họp Hội đồng Tuyển chọn và Bảng tổng hợp danh mục đề tài, sáng kiến đã được chọn (15 đề xuất), trong đó có các nội dung mà các tác giả cần chỉnh sửa trong phiếu đề xuất.

          Các đề tài, sáng kiến nếu được Hội đồng Tuyển chọn xét duyệt đồng ý cho triển khai sẽ phải làm 04 bản Hợp đồng theo mẫu có trên Website của trường.

          Đề nghị các khoa chuyên môn, các tổ chức, cá nhân có tên trong 15 Danh mục được xét duyệt thực hiện đúng Thông báo này. Các Phiếu đề xuất và bản Thuyết minh gửi muộn sẽ không được tiếp tục đề xuất lên Hội đồng Tuyển chọn./.

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 Dương Đình Nông 

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH&HTQT


Nguyễn Thị Việt Hương

 

>>   Xem danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm học  2013- 2014       

>>  Kế hoạch họp HĐ tuyển chọn ĐTSKKH năm học 2013-2014