THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN

 

Kính gửi: Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm

Căn cứ vào thông báo của Chi nhánh Điện lực Phú lương về việc tạm ngừng cung cấp điện để sửa chữa, bảo dưỡng, đường dây, trạm BA

Thời gian: Ngày 15 và ngày 24tháng 12năm 2013; Từ  07giờ 00 phút Đến 16giờ 00 phút

            Vậy Phòng Quản trị - Vật tư  thông báo cho các đơn vị Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm được biết để có kế hoạch chủ động trong thời gian cắt điện trên././/tuýeninh2018