BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-----------------------------------

  

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI,  SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

          Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ Kết luận tại Biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển chọn đề tài, sáng kiến năm học 2013 – 2014 vào các ngày 19 và 23/12/2013.

          Nhà trường thông báo kết quả các đề tài, sáng kiến, giải pháp được tuyển chọn và cho tiếp tục triển khai (Theo Bảng tổng hợp danh mục đính kèm thông báo này).

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo cho các tổ chức, cá nhân được tuyển chọn chú ý chỉnh sửa nội dung trong Thuyết minh mà Hội đồng yêu cầu, in thành 04 bản nộp kèm với 04 bản Hợp đồng về phòng Đào tạo vào sáng ngày 24/12/2013 để trình ký.

          Các đề tài được tuyển chọn sẽ triển khai trong 6 tháng (Từ 26/12/2013 đến 26/5/2014). Các sáng kiến, giải pháp triển khai trong 3 tháng (Từ 26/12/2013 đến hết ngày 06/4/2014). Nhà trường thành lập hội đồng để nghiệm thu các sáng kiến, giải pháp vào nửa đầu tháng 4/2014, nghiệm thu các đề tài vào nửa đầu tháng 6/2014.

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có tên trong 17 Danh mục được tuyển chọn thực hiện đúng Thông báo này. Các Hợp đồng và bản Thuyết minh gửi muộn sẽ không được trình ký và triển khai./.


K/T HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông

Ngày 23 tháng 12 năm 2013
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH&HTQT

 


Nguyễn Thị Việt Hương


 

                                                                                     

                                                       

                 

 

 

 

                                                     //tuýeninh2018