TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

Phòng Quản trị vật tư
---------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Thái nguyên, ngày 25 tháng 12 năm 2012

      

THÔNG BÁO

(Về việc lập danh sách khoán sử dụng  vật tư Văn phòng phẩm học kỳ I  năm học 2013 – 2014)

 

- Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012

 - Căn cứ vào  quy định về quản  lý Tài sản - vật tư - thiết bị của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thái Nguyên.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị – Vật tư.

- Phòng Quản trị – Vật tư thông báo gửi đến các đơn vị Phòng, Ban, Khoa và các đồng chí cán bộ, giáo viên có nhu cầu khoán sử dụng vật tư văn phòng phẩn phục vụ học tập, giảng dạy, công tác (theo mức khoán tại điều 9 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012). Tiến hành lập danh sách khoán (theo mẫu biểu này)sử dụng vật tư văn phòng phẩm năm học 2013 – 2014 gửi về phòng QTVT.

- Thời gian: Từ ngày 25/12 đến hết ngày  26/12/2013.

Nơi gửi   
- Ban giám hiệu
- Các phòng, khoa, tổ môn.

T. PHÒNG QTVT

 

 


Phùng Văn Việt  

                                                                              

                                                                                                                  

                                                                            

                                                                                                             

 

                                                                                                                               //tuýeninh2018