THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
 
*
Số  56 -TB/ĐU

                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                       

    Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2013

  

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Các Kết luận,  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

 

          Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 16/12/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 09/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

          Thực  hiện Hướng dẫn số 478-HD/BTG, ngày 23/12/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên Thông báo tới các Chi bộ bộ phận, các khoa, Trung tâm lịch hoc tập Nghị quyết như sau:

* Thời gian: 7h30’ ngày 18/01/2014 (Thứ 7)

* Nội dung: Triển khai 04 chuyên đề theo Hướng dẫn trong phần căn cứ và tài liệu đã phát cho các chi bộ.

* Thành phần: Toàn bộ đảng viên, CNVC (Trừ hợp đồng công việc) trong trường.

          Đề nghị các đồng chí thực hiện đúng nội dung thông báo trên.

Nơi nhận:              

- Các chi bộ bộ phận;    

- Phòng, Khoa, TTâm;

- Lưu VT, VP Đảng ủy.

                            

T/M BAN THƯỜNG VỤ

K/T BÍ THƯ

PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Dương Đình Nông