TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆPTHÁI NGUYÊN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v quyết toán thuế 2013

 

Căn cứ ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Để việc thu, nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng quy định, Trường Cao đẳng công nghiệp Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP Thái Nguyên đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức trong trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Đăng ký ủy quyền quyết toán thuế 2013:
-
Đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại trường Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên: Theo mẫu số 04-2/TNCN.
- Riêng cá nhân có thu nhập từ 02 nơi trở lên thì cá nhân đó phải có trách nhiệm tự khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 với cơ quan thuế.

2. Đăng ký mã số thuế TNCN:
-
Đối với cá nhân chưa có mã số thuế (bao gồm cán bộ, giảng viên đã ký hợp đồng lao động với nhà trường từ 3 tháng trở lên): Đăng ký theo mẫu số 01/ĐK-TNCN, phô tô chứng minh nhân dân kèm theo. 

3. Đăng ký giảm trừ gia cảnh:

* Đối với cá nhân:
Mỗi cá nhân lập theo mẫu số 16/ĐK-TNCN, kèm theo hồ sơ chứng minh gồm: 
- Giấy khai sinh (dưới 18 tuổi) và thẻ sinh viên (trên 18 tuổi) (bản phô tô chứng thực). 
- Bản sao sổ hộ khẩu và bản sao giấy chứng nhận kết hôn (vợ hoặc chồng hết tuổi lao động) (bản phô tô chứng thực).
Khi những người phụ thuộc đã quá cố hoặc đã học xong đi làm có thu nhập từ 500.000đ/tháng trở lên thì cá nhân người nộp thuế phải kê khai điều chỉnh giảm người phụ thuộc.

* Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất ngày 28/2/2014.

* Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán

* Nếu quá thời hạn nêu trên các cá nhân không thực hiện nộp hồ sơ, giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì cá nhân đó tự chịu trách nhiệm với cơ quan thuế.

 

Kế toán trưởng

Triệu Văn Lợi

>> Download các mẫu tại đây

 

                                                                                     

                                                                                            

 

 

 

                                                                                                 //tuýeninh2018