THÔNG BÁO

Về việc ký sổ  kiểm kê tài sản định kỳ cuối năm 2013

       - Căn cứ quy định quản  lý vật tư - thiết bị của trường CĐ Công Nghiệp Thái Nguyên;

       - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng QTVT;

       - Căn cứ vào thực tế công tác kiểm kê;

        Nhà trường thông báo đến các Phòng, Ban, Trung tâm và các Khoa, các đồng chí cán bộ, giáo viên đang sử dụng, quản lý vật tư - trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy, công tác phối hợp với phòng QTVT thực hiện việc ký sổ kiểm kê vật tư - trang thiết bị mà các bộ phận đang quản  lý, sử dụng.

Thời gian:                    

Ngày 25 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2014, giờ hành chính ( 07h30 - 11h00; 13h00 17h00)

Địa điểm: Phòng QTVT, Phòng 306 nhà Điều hành 7 tầng.

                Đề nghị các Khoa, bộ phận thông báo đến cán bộ, giáo viên  đang quản lý sử dụng vật tư - trang thiết bị phối hợp để công tác kiểm kê được hoàn thành đầy đủ, chính xác.

 

PHÒNG QUẢN TRỊ VẬT TƯ

PHÙNG VĂN VIỆT