BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

     THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIỆM THU CÁC SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

          Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ vào hợp đồng triển khai các sáng kiến, giải pháp cấp trường, năm học 2013 – 2014.

          1. Nhà trường đề nghị các tổ chức, cá nhân được ký hợp đồng triển khai sáng kiến, giải pháp nộp 03 bản báo cáo tổng kết, 10 bản báo cáo tóm tắt, 10 bản thông tin kết quả nghiên cứu như trong Điều 16 của Qui định quản lý đề tài, sáng kiến về phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày 20/3/2014 đề Hội đồng nghiệm thu có căn cứ nghiệm thu và thanh lý các sáng kiến, giải pháp.

          Sau khi có kết luận của Hội đồng nghiệm thu đề nghị các tổ chức, cá nhân được nghiệm thu sáng kiến, giải pháp nộp 02 bản báo cáo tổng kết, 02 bản báo cáo tóm tắt, 02 bản thông tin kết quả nghiên cứu, 01 đĩa CD (bản chính thức đã sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu) về  phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày 7/4/2014 để lưu hồ sơ và làm Quyết định thưởng, công nhận kết quả nghiên cứu.

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có tên trong 10 Danh mục sáng kiến, giải pháp được duyệt triển khai thực hiện đúng Thông báo này. Các bản kết quả (nêu ở trên) gửi muộn sẽ không được làm Quyết định thưởng và công nhận.

          2. Bộ Công thương đã có công văn số 1030/BCT-KHCN ngày 13/02/2014 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015. Các cá nhân nào có đề xuất nhiệm vụ KH&CN, đề nghị liên hệ với phòng Đào tạo và đăng ký theo phiếu đề xuất (Mẫu 1), hạn nộp tại phòng Đào tạo vào chiều ngày 03/02/2014.   

         

K/T HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Dương Đình Nông  

Ngày 28 tháng 02 năm 2014
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH&HTQT


Nguyễn Thị Việt Hương

                                                                                      

                                                           

                  

 

 

 

                                                      //tuýeninh2018