BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Độc lập - Tự do - Hạnh Phú
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
Số:             /TB – HĐXT  Thái Nguyên, ngày     tháng 04 năm 2012


      THÔNG BÁO

Kết quả sơ duyệt danh hiệu Nhà giáo ưu tú và thăm dò dư luận

 

    Thực hiện quyết định số 158/QĐ - CĐCN, ngày 03 tháng 08 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2012 trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên.

    Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT – BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ giáo dục đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

    Căn cứ hồ sơ đề nghị của các phòng, khoa trong Nhà trường và kết quả lấy phiếu tín nhiệm danh hiệu Nhà giáo ưu tú tại Hội nghị cán bộ, viên chức Nhà trường họp ngày 09 tháng 04 năm 2012.

    Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2012 của Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên đã họp phiên thứ nhất để sơ duyệt Nhà giáo ưu tú. Hội đồng đã nghiên cứu hồ sơ của từng Nhà giáo, đối chiếu với tiêu chuẩn, so sánh, trao đổi thành tích, công lao của từng Nhà giáo và bỏ phiếu sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 12 năm 2012. Hội đồng đã lựa chọn được 02 Nhà giáo đưa vào danh sách bỏ phiếu tán thành như sau:

TT

Họ và tên

Năm   sinh

Ngày vào ngành

Số năm giảng dạy

Trình độ

Chức vụ

Kết quả tín nhiệm CB,VC

Kết quả sơ duyệt

1

 Tô Văn Khôi

1961

1991

21

Thạc sĩ

Hiệu trưởng

87,7%

100%

2

 Dương Đình Nông

1959

1987

25

Thạc sĩ

Phó hiệu trưởng

80,45%

93,33%

 Trước khi bỏ phiếu tán thành. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên trân trọng thông báo kết quả sơ duyệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường và xin ý kiến đánh giá của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với 02 Nhà giáo đã được sơ duyệt như danh sách trên và gửi ý kiến phản hồi về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên bằng văn bản theo địa chỉ:

 Lê Việt Hùng – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên.

 Điện thoại: 0280.3844797         -           DĐ. 0912.500677

Và gửi đến Email: lvhungcdcn@gmail.com.

Hạn cuối cùng ngày 14 tháng 04 năm 2012