BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thị học sinh giỏi cấp trường năm học 2013 - 2014

Thời gian: Thứ 6, ngày 21 tháng 3 năm 2014

TT

Thời gian

Nội Dung

Bộ phận thực hiện

1

Từ 7h30’ - 8h00’

Khai mạc

Ban tổ chức hội thi (Đoàn thanh niên), Ban coi, chấm thi, Ban Thư ký; Đại biểu

Toàn thể học sinh tham gia hội thi

2

Từ 8h15’ - 10h25’

Phòng 203, nhà A

Thi môn chính trị và các môn khoa học Mác - LêNin

Ban coi thi (Đ/c Lâm Thị Yên và Đ/c Ngô Thị Hương)

3

Từ 8h15’ - 10h25’

Phòng 202, nhà A

Thi môn Ngoại Ngữ

Ban coi thi (Đ/c Chu Đức Công và Đ/c Hoàng Mai Anh)

4

8h20’ - 11h00’ và từ 13h30’ - 15h30’

Thi tay nghề (Nghề Điện,

 S/c ô tô, Hàn)

Ban coi, chấm thi

Nghề CN ô tô:Đ/c Thái, Đ/c Tiến

Nghề Điện CN: Đ/c Thiều Hồng, Đ/c Việt Hùng

Nghề Hàn:Đ/c Bang, Đ/c Thành

5

Từ 15h31’ - 17h00’

Tổng hợp kết quả điểm,

 xếp loại

Ban Thư ký

6

Ngày 26/3/2014

Trao giải

Đoàn Thanh niên nhà trường

                                                                        

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông

 

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 3 năm 2014

NGƯỜI LẬP

 

Nguyễn Thị Việt Hương

>> Điều lệ hội thi

>> Danh sách đại biểu tham dự hội thi