Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2011 – 2012;

   Căn cứ quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012

Đề nghị:

   Các đồng chí trưởng, phó khoa, các đồng chí tổ trưởng chuyên môn thông báo cho các đồng chí giáo viên, giảng viên rà soát lại kế hoạch giáo viên, sổ lên lớp hàng ngày, sổ tay giáo viên, giáo án lý thuyết, giáo án tích hợp phải theo đúng mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

   Các đồng chí giáo viên, giảng viên có thể sử dụng quyển giáo án lý thuyết, giáo án tích hợp theo mẫu (lấy từ phòng Đào tạo) để soạn (có thể đánh máy nhưng phải đúng nội dung các mẫu quy định).

Đề nghị các đồng chí thực hiện theo thông báo trên.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông