Căn cứ Quy định về giờ làm việc mùa hè và mùa đông.

     Căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường thông báo về việc đổi giờ làm việc hành chính như sau:

          - Sáng: từ 7h00 đến 11h30

          - Chiều: từ 13h30 đến 17h00

     Thời gian thực hiện: từ ngày 16 tháng 04 năm 2012.

      Riêng khối đào tạo vẫn thực hiện theo thời khóa biểu.

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức thực hiện việc đổi giờ làm việc như trên.

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(đã ký)

Lê Việt Hùng//tuýeninh2018