TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

  Thái nguyên, ngày  10   tháng 4   năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v  truy thu tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội  năm  2014

 

Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Ban

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH); Luật bảo hiểm y tế (BHYT); Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006  hướng dẫn một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc và các văn bản hướng dẫn thi hành về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) . Phòng Tài  chính  kế toán  thông báo tỷ lệ dống BHXH, BHYT, BHTN  được áp dụng từ ngày 01/01/2014 như sau:

            Tỷ lệ đóng BHXH 26%: trong đó người sử dụng lao động đóng 18%, người lao động đóng 8%

            Tỷ lệ đóng BHYT 4,5%: trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%

            Tỷ lệ đóng BHTN 3%: trong đó người sử dụng lao động đóng 1%, người lao động đóng 1%, Ngân sách hỗ trợ 1%

             Tổng tỷ lệ trích BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị sử dụng lao động và người lao động là 32,5%

             Do điều kiện Phòng tài chính  kế toán  mới nhận được công văn của BHXH Thành phố  Thái nguyên  ngày 05/04/2013 do đó đến tháng 04/2014  mới thực hiện truy thu tỷ lệ đóng BHXH từ tháng 01-03/2014.

Vì vậy lương tháng 04/2014 của toàn bộ CBCNV trong toàn trường phải  truy thu 3% BHXH từ tháng 01-03/2014 và tháng 04/2014 thực hiện thu 8% BHXH trích trong lương còn BHYT, BHTN không thay đổi

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TRƯỞNG PHÒNG

Triệu Văn Lợi

 //tuýeninh2018