KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2012

Căn cứ nhiệm vụ công tác của Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên và hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra của Bộ giáo dục đào tạo. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Trường Cao đẳng công nghiệp Thái nguyên năm 2012 theo mục tiêu, nội dung như sau:

I. Thanh tra công tác tuyển sinh năm 2011

1. Thời gian:

Từ 24/4/2012 ÷ 26/4/2012

2. Nội dung kiểm tra

* Hệ cao đẳng chính quy

- Chỉ tiêu tuyển sinh

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh

- Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh

- Quyết định thành lập Ban đề thi

- Quyết định thành lập Ban coi thi

- Quyết định thành lập Ban chấm thi

- Danh sách thí sinh dự thi

- Kết quă thi của các thí sinh dự thi (Biên bản chấm thi, chấm điểm bài thi, quản lý điểm bài thi)

- Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển

- Chế độ lưu trữ của tất cả các tài liệu liên quan đến kỳ thi tuyển sinh năm 2011

* Hệ cao đẳng liên thông từ Trung cấp lên cao đẳng K44 + k45

- Chỉ tiêu tuyển sinh

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh

- Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh

- Quyết định thành lập Ban đề thi

- Quyết định thành lập Ban coi thi

- Quyết định thành lập Ban chấm thi

- Danh sách thí sinh dự thi

- Kết quă thi của các thí sinh dự thi (Biên bản chấm thi, chấm điểm bài thi, quản lý điểm bài thi)

- Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển

- Chế độ lưu trữ của tất cả các tài liệu liên quan đến kỳ thi tuyển sinh năm 2011

II. Kiểm tra việc quản lý sử dụng mẫu biểu giáo vụ năm học 2011 – 2012

1. Nội dung kiểm tra

- Kế hoạch giáo viên

- Kế hoạch vật tư

- Kế hoạch giảng dạy

- Tài liệu giảng dạy (Giáo trình, tập bài giảng….)

- Sổ tay giáo viên

- Sổ ghi điểm của các lớp tham gia giảng dạy

- Giáo án và đề cương bài giảng

2. Thời gian thực hiện

- Khoa Cơ khí:  08 ÷ 11/ 5/ 2012

- Khoa Khoa học Cơ bản: 08 ÷ 11/ 5/ 2012

- Khoa Kinh tế: 05 ÷ 07/ 6/ 2012

- Khoa Điện – Điện tử - Tin học:  26 ÷ 28/ 6/ 2012