THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
*
Số     -KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI NĂM 2014

          Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BCĐĐA09, ngày 17/01/2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 26/9/2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với việc nghe thông tin thời sự; Căn cứ hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 07/02/2014 của Thành ủy Thái Nguyên về việc hướng dẫn triển khai chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 517-HD/BTG ngày 26 tháng 3 năm 2014 về việc thực hiện các nội dung Hội thi Báo cáo viên giỏi truyền đạt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thanh fphoos Thái Nguyên năm 2014.

Ban Thường vụ Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch triển khai Hội thi báo cáo viên giỏi giữa các chi bộ trực thuộc Đảng bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trọng tâm là tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn trường.

          - Hội thi truyền đạt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí minh năm 2014 được Đảng bộ nhà trường tổ chức sẽ thực sự thiết thực, hiệu quả nhằm đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung thi:

Từ nguồn tài liệu đã cung cấp cho các Chi bộ bộ phận, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ chuẩn bị nội dung để tiến hành tổ chức Hội thi tuyên truyền nội dung về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, trong đó thể hiện được một trong hai nội dung sau:

+) Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm;

+) Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm.

àCác nội dung này cần liên hệ với việc triển khai thực hiện ở chi bộ như thế nào và trách nhiệm của bản thân ra sao.

2. Tài liệu:

- Cuốn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn.

- Ngoài ra, báo cáo viên có thể sử dụng các tài liệu về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được phát hành, phổ biến chính thức và phải có minh chứng cụ thể trong đề cương báo cáo.

3. Đối tượng dự thi:

Mỗi chi bộ cử 01 báo cáo viên tham gia dự thi là Bí thư hoặc phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Nộp danh sách báo cáo viên dự thi cho Ban Tổ chức vào 9 giờ ngày 18/4/2014 (Đ/c Việt Hương) để tổng hợp và làm các Quyết định.

4. Hình thức tổ chức

Mỗi báo cáo viên dự thi sẽ thực hiện ba phần thi:

+) Phần 1: Chuẩn bị Đề cương

Báo cáo viên dự thi lựa chọn một trong hai nội dung tại phần 1 ở trên để xây dựng đề cương bài tuyên truyền. Đề cương được chuẩn bị chu đáo, có nội dung phù hợp với chủ đề tuyên truyền, dài không quá 3 trang giấy in (khổ A4 – Dãn dòng: spacing - before: 3 pt, after: 3 pt; Line spacing – exactly; At – 18 pt) và gửi cho Ban tổ chức Hội thi để chấm chậm nhất là 3 ngày trước khi thi.

+) Phần 2: Trình bày

Báo cáo viên trình bày bài tuyên truyền theo đề cương đã chuẩn bị. Có thể sử dụng các phương tiện (máy chiếu, hình ảnh,…) để minh họa, hỗ trợ cho bài tuyên truyền thêm sinh động. Thời gian trình bày không quá 15 phút.

+) Phần 3: Trả lời câu hỏi nghiệp vụ

Mỗi báo cáo viên sẽ bốc thăm 1 trong 6 câu hỏi nghiệp vụ và phải trả lời về nội dung xung quanh chủ đề về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về nội dung, cách thức triển khai chuyên đề năm 2013, 2014 tại chi bộ; về nội dung thi được quy định tại phần 1 ở trên (có đề cương cho 6 câu hỏi nghiệp vụ kèm theo Kế hoạch này). Thời gian trình bày không quá 5 phút.

5. Đánh giá kết quả:

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10. Điểm trình bày bài tuyên truyền: hệ số 3; điểm đề cương: hệ số 2; điểm trả lời câu hỏi nghiệp vụ: hệ số 1. Điểm trung bình cộng cảu 3 phần thi được tính đến 2 chữ số thập phân.

6. Cơ cấu giải thưởng:1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích

+) Giải Nhất: từ 9 ÷ 10 điểm;

+) Giải Nhì: Từ 8,5 ÷ cận 9 điểm;

+) Giải Ba: Từ 8 ÷ cận 8,5 điểm;

+) Giải Khuyến khích: Từ 7 ÷ cận 8 điểm

          7. Khen thưởng và kinh phí thực hiện:

          - Mỗi báo cáo viên tham gia dự thi được Đảng bộ hỗ trợ 200.000đ để chuẩn bị các điều kiện tham dự ba phần thi.

- Căn cứ vào kết quả Hội thi, Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho các thí sinh đạt giải, cụ thể như sau:

+) Giải Nhất: Thưởng 250.000đ

+) Giải Nhì: Thưởng  200.000đ

+) Giải Ba: Thưởng 150.000đ

+) Giải Khuyến khích: 100.000đ

Kinh phí tổ chức Hội thi được lấy từ nguồn ngân sách Đảng. Các kinh phí khác để phục vụ cho việc tổ chức Hội thi như: Văn nghệ chào mừng, Đại biểu, băng rôn, khẩu hiệu, maket, hoa, nước uống, photo tài liệu cho ban tổ chức, bồi dưỡng Ban giám khảo và ban tổ chức hội thi được lấy từ nguồn ngân sách của nhà trường theo chế độ tổ chức Hội nghị .

8: Thời gian tổ chức hội thi:từ 19 giờ ngày 26/4/2014.

III. KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Ngày 21/4/2014

Thành lập các Quyết định liên quan đến hội thi. Đ/c Hùng chuẩn bị mẫugiấy khen.

Thường vụ, Đảng ủy, ban Giám hiệu.

 

 

8h30’, ngày 25/4

Chấm phần thi chuẩn bị đề cương

Ban Giám khảo

Phòng họp 308

 

Tối ngày 26/4/2014

Từ 19h ÷ 19h25’

Văn nghệ chào mừng

Đoàn Thanh niên

Hội trường tầng 7, nhà Hiệu bộ

 

19h26’ ÷ 19h30’

Tuyên bố lý do

Ban Tổ chức

 

Từ  19h30’÷ 21h30’

Thực hiện phần thi trình bày xong sẽ thực hiện luôn phần thi nghiệp vụ.

Các báo cáo viên tham gia dự thi, ban Giám khảo, ban Thư ký, dẫn chương trình.

6 người, mỗi người 20’

Từ 21h31’ ÷ 21h40’

Tổng hợp điểm, Hội ý Ban Giám khảo

ban Thư ký, ban Giám khảo.

(Đoàn Thanh niên tham gia 2 tiết mục văn nghệ)

Hội trường tầng 7, nhà Hiệu bộ

 

21h41’ ÷ 22h00’

Trao thưởng

Ban Tổ chức

Đ/c Chiến chuẩn bị kinh phí

22h01’

Bế mạc Hội thi

Ban Thường vụ Đảng ủy

 

Ngày 28/4/2014, Nộp báo cáo kết quả tổ chức hội thi và chọn cử báo cáo viên tham gia cấp thành phố về ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên.

* Đề nghị các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên thực hiện đúng kế hoạch này./.

* Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tốt việc tổ chức Hội thi; Báo cáo việc triển khai cho Ban Tuyên giáo Thành ủy theo đúng thời gian quy định trong kế hoạch.

* Thành phần dự hội thi: Toàn thể đảng viên, giáo viên, cán bộ viên chức của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Nơi nhận:                                

- Ban Tuyên giáoThành ủy;               

- Đảng ủy viên, các bí thư Chi bộ;

- Lưu VT, VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

Tô Văn Khôi