BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Số:             /TB – CĐCN                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Thái Nguyên, ngày     tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ ngày 30/4 và 01/05/2014

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

 

Căn cứ Quy định về việc nghỉ ngày lễ 30/4 và 01/05/2014 của Bộ lao động & Thương binh xã hội năm 2014.

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường.

Nhà trường thông báo Kế hoạch nghỉ ngày lễ 30/4 và 01/05/2014 như sau:

- Nghỉ từ ngày 29/04/2014 đến 04/05/2014.

- Ngày làm việc bù vào ngày 26/04 và 27/04/2014 (Nghỉ bù ngày 29/04 và ngày 02/5/2014).

Đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, viên chức thực hiện thông báo../.

Nơi nhận:                                  

  - Ban giám hiệu (b/c);            

  - Như kính gửi (thực hiện);

  - Lưu VT, TCHC.

T/L. HIỆU TRƯỞNG

   TRƯỞNG PHÒNG TCHC

                                               

 Lê Việt Hùng

 

 

 //tuýeninh2018