Thông báo của phòng Tài chính Kế toán:

Cách tính lãi suất cho vay  thấu chi, và phí BH thấu chi:

- Trường hợp HMTC vay <17.000.000đ:

          Phí HM = 150.000đ + phí BH 50.000đ =200.000đ

- Trường hợp HMTC vay >17.000.000đ:

          Phí HM = 150.000đ + phí BH 51.000đ = 201.000đ

             (phí BH = 17.000.000x0,3%)
- Trường hợp HMTC vay >= 20.000.000đ:

          Phí HM = 150.000đ + phí BH 60.000đ = 210.000đ

               (phí BH20.000.000 x 0,3% = 60.000đ )

Các đ/c bị tính sai xin liên hệ theo Mis Biểu ĐT 0913.929.286 - NH  BIDV Thái Nguyên//tuýeninh2018