THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

*

Số:            - TB/ĐU                        

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Thái Nguyên, ngày     tháng 4  năm 2014

 

THÔNG BÁO
Về việc tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2014

Kính gửi: Các Chi bộ, các phòng, khoa, trung tâm

Căn cứ kế hoạch số 14 - KH/ĐU, ngày 17/4/2014 của Đảng ủy Trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi giữa các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và nội dung một số tác phẩm của Hồ Chí Minh.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và HSSV toàn trường, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4  (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, gắn với thực hiện chính trị của đảng bộ nhà trường.

Đảng ủy nhà trường đề nghị các đồng chí Bí thư các chi bộ, các đồng chí trưởng các đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của đơn vị tham dự Hội thi đầy đủ và đúng giờ.

Thời gian: 19h, ngày 26/4/2014

Địa điểm: Hội trường tầng 7 (nhà 7 tầng).

Đề nghị các chi bộ, các đơn vị thực hiện thông báo trên./.

Nơi nhận:      

     - Như kính gửi;

     - Lưu VT, VP.

 

T/M. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

                          

  Tô Văn Khôi