BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIỆM THU CÁC ĐỀ TÀI NCKH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

 

          Căn cứ Quy định về quản lý đề tài, sáng kiến khoa học và công nghệ của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên;

          Căn cứ vào hợp đồng triển khai các đề tài NCKH&CN cấp trường, năm học 2013 – 2014.

          1. Nhà trường đề nghị các tổ chức, cá nhân được ký hợp đồng triển khai đề tài nộp 07 bản báo cáo tổng kết, 02 bản báo cáo tóm tắt, 07 bản thông tin kết quả nghiên cứu như trong Điều 16 của Qui định quản lý đề tài, sáng kiến về phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày 14/5/2014 đề Hội đồng nghiệm thu có căn cứ nghiệm thu và thanh lý các đề tài.

          2. Sau khi có kết luận của Hội đồng nghiệm thu đề nghị các tổ chức, cá nhân được nghiệm thu đề tài nộp 02 bản báo cáo tổng kết, 02 bản báo cáo tóm tắt, 02 bản thông tin kết quả nghiên cứu (đóng vào cuối của quyển báo cáo tổng kết), 01 đĩa CD (bản chính thức đã sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu) về  phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế vào ngày 29/5/2014 để lưu hồ sơ và làm Quyết định thưởng, công nhận kết quả nghiên cứu.

          Đề nghị các khoa chuyên môn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có tên trong 06 Danh mục đề tài được duyệt triển khai thực hiện đúng Thông báo này. Các bản kết quả (nêu ở trên) gửi muộn sẽ không được làm Quyết định thưởng và công nhận.

                                                         

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông

Ngày 23 tháng 4 năm 2014

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH&HTQT

 

Nguyễn Thị Việt Hương


                                                        

KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

1. Ngày 20/5/2014 (Thứ 3 - Sáng)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 8h - 8h45’

Đề tài: Xây dựng mô hình dây chuyền đếm sản phẩm cho phép thay đổi thông số dùng PLC

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Định, Bảo Lộc (PB1), Triệu Lợi, Tuệ Minh (PB2)

Tầng 4

Đ/c Cù Hùng chuẩn bị

Từ 8h46’ - 9h30’

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng card điều khiển arduino trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa Điện trường CĐCN TN

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Cù Hùng (PB1), Bảo Lộc (PB2), Nguyễn Việt Hùng, Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c Gia Định chuẩn bị

Từ 9h31’ - 10h15’

Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vật tư, thiết bị trong trường CĐCN Thái Nguyên.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Đ/c Đà (PB1), Ngọc Thảo (PB2), Lê Hùng, Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c Vũ Minh chuẩn bị

Từ 10h16’ - 11h05’

Đề tài: Sử dụng phần mềm EMP-TEST xây dựng ngân hàng câu hỏi, ra đề thi và kiểm tra trắc nghiệm khách quan trong việc dạy học phần Vật lý I – Vật lý đại cương.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Vũ Minh (PB2), Ngọc Thảo (PB1), Nguyễn Lan Hương, Triệu Lợi

Tầng 4

Đ/c Hoàng Hương chuẩn bị

2. Ngày 20/5/2014 (Thứ 3 – Chiều)

Thời gian

Tên đề tài, sáng kiến

Thành phần

Phòng họp

Ghi chú

Từ 13h30’ - 14h15’

Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý các hoạt động tại khoa Khoa học cơ bản, trường CĐCN Thái Nguyên.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Vũ Minh (PB1), Thuyên, Triệu Lợi, Ngọc Thảo (PB2).

Tầng 4

Đ/c Nguyễn T. Lan Hương chuẩn bị

Từ 14h16’ - 15h00’

Đề tài: Tăng cường công tác quản lý sinh viên lớp chủ nhiệm thông qua hệ thống mạng Internet.

Đ/c Khôi, Nông, Việt Hương, Vũ Minh (PB1), Ngọc Thảo (PB2), Tuận, Nguyễn T. Lan Hương.

Tầng 4

Đ/c Mai Hương chuẩn bị