BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐCN THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Danh sách giáo viên được giới thiệu tham gia các tiểu ban giám khảo

Hội thi GVDG khối trường CĐ-TC số 1 tỉnh Thái Nguyên năm học 2013 - 2014

(Theo chương trình đào tạo: Cao đẳng)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ đang đảm nhiệm

Trình độ chuyên môn

Giới thiệu tham gia tiểu BGK

Số lần cấp tỉnh, cấp toàn quốc

1

Nguyễn Thị Lan Hương

18/9/1975

Tr. Khoa Khoa học cơ bản

Thạc sỹ

Môn Toán

2

2

Đinh Thị Lý

15/5/1977

Giáo viên Hóa học

Đại học

Môn Hóa học

2

3

Nguyễn Quốc Dũng

26/8/1972

Trưởng Khoa Cơ khí

Thạc sỹ

Ngành Cơ khí

2

4

Gia Thị Định

22/6/1976

Trưởng Khoa Điện - Điện tử - Tin học

Thạc sỹ

Ngành Điện

1

5

Nguyễn Thái Bình

30/01/1973

P. Khoa Cơ khí, GV Cơ khí

Thạc sỹ

Ngành Cơ khí

2

6

(Dự phòng)

Tô Văn Thái

29/11/1971

Giáo viên Điện

Đại học

Ngành Điện

1

7

(Dự phòng)

Hà Thị Anh Thư

03/5/1973

Giáo viên Hóa học

Đại học

Môn Hóa học

1

8

(Dự phòng)

Đào Thị Minh Thủy

01/01/1976

Tổ trưởng CM, GV Toán

Thạc sỹ

Môn Toán

2

9

(Dự phòng)

Lê Thị Huế

22/10/1982

Giảng viên

Đại học

Ngành Cơ khí

1

10

(Dự phòng)

Nguyễn Huy Hùng

11/9/1984

Giảng viên

Đại học

Ngành Cơ khí

1

 

Thư ký Tiểu ban Giám khảo:          Nguyễn Thị Việt Hương

Nơi nhận:

          - Sở GD & ĐT;

          - Trường CĐ CK Luyện Kim.

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 5 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 

Tô Văn Khôi//tuýeninh2018