THÔNG BÁO

(V/v tham gia bảo hiểm thân thể đối với cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường)

 

- Căn cứ quyết định 1420/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 9/5/2012 cúa Tổng giám đốc công ty Báo hiểm Bảo Việt ban hành điều khoản kết hợp về bảo hiểm con người;

- Căn cứ quyết định 3111/2012/QĐ/TGĐ-BHBV ngày 27/9/2012 của Tổng Giám đốc công ty Bảo hiểm Bảo Việt về việc ban hành quy tắc bảo hiểm tai nạn con người;

- Thực hiện quyết định số: 1418/2012/QĐ/TGĐ-BHBV của Tổng giám đốc công ty bảo hiểm bảo việt ban hành bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật;

- Thực hiện quyết định số: 1417/2012/QĐ/TGĐ-BHBV của Tổng giám đốc công ty bảo hiểm bảo việt ban hành bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

Phòng công tác học sinh thông báo đến tất cả các Cán bộ, giáo viên, CNV trong toàn trường Mức thu BHTT từ háng 6/2014- 6/2015 là: 145.000đ (Một trăm bốn mươi năm nghìn đồng/người)

Nếu ai có nhu cầu tham gia BHTT liên hệ và đăng ký tại Y tế nhà trường (phòng 101 K2 gặp đồng chí Lan: 0984 302 630).

Hạn chậm nhất đến hết ngày 23/5/2014././/tuýeninh2018