BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

Số:         /CĐCN-CTHSSV

V/v triển khai công tác
trong thời gian tới

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 19  tháng 5  năm 2014

                    

                                Kính gửi:  - Các đồng chí lãnh đạo các Khoa;

                                                   - Giáo viên chủ nhiệm các lớp K45.

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2013-2014. Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức họp triển khai một số văn bản mới và nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

- Thành phần: Giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên các lớp K45; lớp trưởng các lớp K46 và K47.

- Thời gian: 9h00, ngày 23 tháng 5 năm 2014 (sáng thứ 6).

- Địa điểm: Nhà văn hóa.

Các lớp khóa 45 được nghỉ học 3 tiết cuối.

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các Khoa thông báo tới các đồng chí giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý đi đầy đủ và đúng giờ./.

 

Nơi nhận:               

- Như trên;                  

- Lưu HC, CTHS.      

                               

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tô Văn Khôi//tuýeninh2018