BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN


Số:             /TB – CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 Thái Nguyên, ngày   23  tháng  6 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

 

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy họp ngày 16/6/2014 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Nhà trường thông báo:

Điều động và bổ nhiệm ông Vũ Chí Bang tổ trưởng tổ Hàn – Rèn, khoa Cơ khí giữ chức vụ Phó trưởng phòng Thanh tra khảo thí & Kiểm định chất lượng.

Thời gian: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 

Trước khi chuyển công tác ông Vũ Chí Bang có trách nhiệm bàn giao xưởng và trang thiết bị thực tập của tổ môn Hàn - Rèn cho khoa Cơ khí xong trước ngày 27/6/2014.

 Đề nghị khoa Cơ khí và cá nhân ông Vũ Chí Bang thực hiện thông báo trên./.

     Nơi nhận:           

          - Như kính gửi;    

          - Lưu VT.

           

T/L HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Lê Việt Hùng//tuýeninh2018