DANH SÁCH      

Giáo viên chủ nhiệm K46, K47 - năm học 2014 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CĐCN  ngày       tháng     năm 2014

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên)

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP - KHOÁ

GHI CHÚ

1     

Nguyễn Thị Hồng Lê

Điện A. CĐ.K46

             

2     

Nguyễn Công Thành

Điện B. CĐ.K46

 

3     

Đàm Thanh Hưởng

Điện C. CĐ.K46

 

4     

Huỳnh Thị Hồng

Cơ khí A CĐ.K46

 

5     

Nguyễn Huy Hùng

Cơ khí B. CĐ.K46

 

6     

Nguyễn Quốc Minh

Cơ khí C. CĐ.K46

 

7     

Đỗ Thị Thu Hường

Kế toán CĐ.K46

 

8     

Tô Văn Thái

Điện. TCN.CS - K46

 

9     

Nguyễn Tiến Luật

 Điện.CĐLT.K46

 Học thứ 7, CN 

10 

Nguyễn Văn Nghiệp

Điện A. CĐ.K47

  

11   

Lưu Hồng Quang

Điện B. CĐ.K47

 

12 

Nguyễn Ngọc Hường

Cơ khí A. CĐ.K47

 

13 

Lê Thị Huế

Cơ khí B. CĐ.K47

 

14 

Phạm Thị Huyền

Điện. TCCN.K47

 

15 

Hoàng Văn Chung

CK.TCCN.K47+CK.CĐLT.K46

CK.CĐLT. K46 (4SV) học T7, CN

16 

Nguyễn Ngọc Thuần

Điện.TCN.CS. K47

 

17 

Nông Quốc Thành

Hàn.TCN.CS. K47

 

18 

Ninh Văn Tiến

S/c Ôtô.TCN.CS. K47

 

19

Nguyễn T. Hồng Nhung

 Điện.CĐLT. K47

 Học thứ 7 và CN 

20 

Đỗ Huy Vạn

C.Khí.CĐLT. K47

 Học thứ 7 và CN 

21 

Trần Thị Minh Hồng

Kế toán. CĐLT. K47

 Học thứ 7 và CN 

22 

Nguyễn T. Hồng Hạnh

TCN.CS - K46

VH lớp 12, NH: 2014-2015//tuýeninh2018