BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---------------o0o---------------

THÔNG BÁO

VỀ KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ NĂM 2014

       Kính gửi:  - Các khoa

                        - Tổ chuyên môn

                        - Các đ/c giảng viên, giáo viên


Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014

Căn cứ kế hoạch thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2014 như sau:

Thời gian nghỉ (04 tuần) từ ngày 07/07/2014 đến hết ngày 03/08/2014.

Từ ngày 04/08/2014 các lớp học tập theo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015.

Đề nghị các đ/c lãnh đạo khoa, tổ chuyên môn, các đ/c GVCN thông báo cho GV, học sinh sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch trên./.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Dương Đình Nông

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 07 năm 2014

PHÒNG ĐẠO TẠO

 

Nguyễn Xuân Đỉnh