BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI  NGUYÊN
------------------------------------

Số:          /TB-CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

THÔNG BÁO

( Về việc thu thẻ BHYT )

 

              Kính gửi: Các phòng, Khoa, Trung tâm.

 

Căn cứ  vào công văn số: 331/BHXH ngày 20 tháng 6 năm 2014, về việc chuyển đơn vị thu BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết chế độ.

Theo yêu cầu của BHXH Thành phố Thái Nguyên, để hoàn tất thủ tục chốt sổ BHXH cho cán bộ viên chức nhà trường. Vậy đề nghị tất cả cán bộ viên chức trong toàn trường nộp lại thẻ BHYT về phòng TCHC để phòng kịp làm thủ tục chốt sổ theo yêu cầu của BHXH thành phố.

Thời hạn nộp về phòng TCHC chậm nhất, ngày 14 tháng 7 năm 2014.

Đề nghị các đồng chí trưởng các bộ phận phòng, khoa, trung tâm thông báo và đôn đốc các đồng chí CBGV, nhân viên nộp theo đúng thời gian quy định.

             

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Lưu VT, TCHC.

  Thái Nguyên, ngày 09 tháng 7 năm 2014.

T/L HIỆU TRƯỞNG
K/T TRƯỞNG PHÒNG TCHC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Phước Kiên