BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Số:             /TB – CĐCN  Thái Nguyên, ngày     tháng  8 năm 2014

                       

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện việc trông xe của CBVC, học sinh, sinh viên

 

                   Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

Căn cứ kết luận của Hội nghị giao ban tháng 7 năm 2014. Để đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và an toàn phương tiện đi lại của CBVC và HSSV.

Nhà trường thông báo:

1. Đối với CBCNV: Thực hiện gửi xe tại nhà xe CBVC

- Bảo vệ nhà trường tổ chức  trông xe và phát vé xe

- Thời gian trông xe theo lịch làm việc của nhà trường

- Toàn thể CBVC phải gửi xe máy, xe đạp tại nhà xe CBVC

2. Đối với HSSV nội trú: Thực hiện gửi xe  tại nhà xe HSSV nội trú

- Thời gian trông xe: 24/24h

- Thời gian giao nhận xe: Từ 6h00 – 22h00 hàng ngày

- Thủ tục HSSV nội trú đăng ký gửi xe

   + Họ và tên, lớp, phòng ở, biển kiểm soát xe

   + 01 ảnh 3 x 4 (làm thẻ gửi xe)

- Mức thu phí gửi xe  đối với HSSV

    + Xe máy: 50.000đ/tháng

    + Xe đạp: 30.000đ/tháng

3. Thời gian thực hiện từ ngày 5/8/2014

Đề nghị các đồng chí trưởng các đơn vị thông báo cho thể BCVC đơn vị và HSSV thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

- Nhà trường cấm toàn bộ phương tiện đi lại trong nhà trường cả CBVC và HSSV.

- Các đồng chí có ô tô thực hiện để xe ngay ngắn theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.
  T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Lê Việt Hùng

                                                           

                       

           

                                                                           //tuýeninh2018