Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 11/8

7h00

Đi Hà Nội

Đ/c Chiến

Đ/c Nông

Đ/c Hạng

Thứ 3 – 12/8

15h00

Họp xét thi đua tháng 7 

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

Thứ 4 – 13/8

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Khôi

Phòng 203

Thứ 5 – 14/8

 

 

 

 

 

Thứ 6 – 15/8

8h00

Họp chuyên môn

Trưởng, phó các đơn vị: Đào tạo, các khoa, Trung tâm TH- NN,

TT Thông tin – Thư viện

Đ/c Nông

Phòng họp tầng 4

8h00

Họp thanh lý tài sản

Các đ/c trong Hội đồng

Đ/c Đà

Phòng 203

>>  Lịch công tác tuần (từ 4/8 đến 8/8/2014)//tuýeninh2018