BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
--------------------------------------------------------------------


KẾ HOẠCH HỘI THẢO ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

NĂM HỌC 2014 - 2015

I. Kế hoạch hội thảo:

 

Thời gian

Nội dung

Chỉ đạo+ TP thực hiện

Ghi chú

Từ 7h30’ Ngày 01/10/2014 (Thứ 4)

Phần1:Cách quy đổi chương trình khung từ niên chế sang tín chỉ. Cách sắp xếp TKB.

Phần 2:Định hướng biên soạn chương trình chi tiết, giáo trình nội bộ.

Phần 3: Đổi mới phương pháp giảng dạy. Cố vấn học tập.

Phần 4:Đánh giá học phần, học kỳ, khóa học. Triển khai các mẫu biểu về đào tạo theo HCTC.

- Chỉ đạo: Đ/c Khôi

- Chủ trì: Đ/c Nông

- Trình bày nội dung hội thảo: Phòng Đào tạo

- Thư ký Hội thảo: Phòng Đào tạo (Đ/c Đỉnh)

- Tham luận, thảo luận: Các khoa

- Kết luận hội thảo: Đ/c Nông

 

7h30’÷ 7h40’

Khai mạc hội thảo

Đ/c Nông

 

7h40’÷ 8h40’

Hướng dẫn các nội dung chính trong 4 phần nội dung ở trên.

Đ/c Việt Hương

 

8h40’÷ 10h00’

Thảo luận:

1. Đ/c Lan Hương

2. Đ/c Mai Hương (Môn Hóa) 

3. Những ý kiến của giáo viên khoa Điện cần bàn luận về 4 nội dung trên

4. Những ý kiến của giáo viên khoa Cơ khí cần bàn luận về 4 nội dung trên

5. Các ý kiến khác

 

1. Cách viết chương trình chi tiết

2. Cách tổ chức giảng dạy một học phần (Lý thuyết và thảo luận). Lấy ví dụ về một vài giờ thảo luận môn Hóa.

3. Đ/c Định


 

4. Đ/c Thái Bình

 

5. Các thành viên tham dự.

Trả lời các ý kiến tham luận

II. Công tác chuẩn bị:

          - Phòng Tổ chức Hành chính: Chuẩn bị Hội trường tầng 4 (kê thêm 15 ghế Xuân Hòa; loa, mic). Cắt chữ: “HỘI THẢO ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ, NĂM HỌC 2014 - 2015”

          - Từ ngày 09/9 ÷ 26/9/2014: Các Khoa tổ chức họp chuyên môn định hướng các nội dung theo kế hoạch hội thảo đến các giáo viên trong khoa.

          - 8h00’, ngày 29/9/2014: Đ/c Trưởng khoa nộp biên bản sinh hoạt chuyên môn tại khoa về phòng Đào tạo; Các Đ/c: Thái Bình, Định, Lan Hương, Mai Hương gửi e – mail bản tham luận đến địa chỉ giangct27.05@gmail.com. Biên bản họp khoa chuyên môn và các tham luận được phòng Đào tạo đóng quyển vào Kỷ yếu Hội thảo và lưu trữ tại phòng Thanh tra, Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

          - Tài liệu tham khảo cho các đồng chí tham dự hội thảo: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tổ chức các kỳ thi của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-CĐCN ngày 24/4/2014; Quy định đánh giá các học phần, môđun của trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-CĐCN ngày 12/5/2014.

          - Thành phần tham dự: Các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Các đồng chí trưởng, phó phòng khoa, trung tâm; Toàn thể giảng viên, giáo viên, thư ký khoa của khoa Cơ khí và Khoa Điện, Điện tử, Tin học, Khoa Khoa học cơ bản. Toàn thể cán bộ, nhân viên phòng Đào tạo, phòng Thanh tra – Khảo thí & KĐCL; Đ/c Thành phòng Tổ chức hành chính; Đ/c Trường của Trung tâm Thông tin – Thư viện; Đ/c Nguyên, Nga của phòng Công tác HSSV; Đ/c Thanh Hương, Hải của TT Tin học – Ngoại ngữ & TS. (Xem chi tiết danh sách)

          - Để quá trình tổ chức Hội thảo đảm bảo tính khoa học và có chất lượng, hiệu quả đề nghị các đ/c trưởng khoa nghiêm túc triển khai hội nghị chuyên môn về 4 nội dung trên. Tài liệu tham khảo đã có đầy đủ trên Website của trường và có ở các khoa chuyên môn, trong trường hợp không tìm được tài liệu có thể gặp Đ/c Giang – Phòng Đào tạo để phôtô. Trong quá trình duy trì hội thảo sẽ có sự trao đổi, thảo luận và phát vấn các đồng chí giáo viên.

-  Hội thảo nhằm hướng dẫn chi tiết các nội dung thiết thực và liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ của giáo viên và cũng là buổi rút kinh nghiệm sau 1 năm đào tạo theo học chế tín chỉ cho K47 tại trường. Đề nghị các đ/c chí có mặt đầy đủ.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Dương Đình Nông

Ngày 08 tháng 9 năm 2014

NGƯỜI LẬP

 


Nguyễn Thị Việt Hương