Thứ - Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm-Lái xe

Thứ 2 – 08/9

 

Đi họp tại Huế đến

 hết tuần

Đ/c Lợi, Hương

Đ/c Khôi

 Đ/c Lợi 

 

14h00

Làm việc với ĐTN về công tác Đại hội

Thường vụ Đảng ủy, Đ/c Đỉnh,

Ban TV Đoàn thanh niên

Đ/c Nông

 

Thứ 3 – 09/9

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 10/9

14h00

Họp phối hợp về AN-TT khu KTX

Đ/c Hùng, Tuận, Hà, Khiết

Đ/c Đà

Phòng 203

Thứ 5 – 11/9

 

 

 

 

 

Thứ 6 - 12/9

8h00

Họp xét lên lớp

Các đ/c trong hội đồng

Đ/c Nông

Phòng 203

>>    Lịch công tác tuần (từ ngày 03/9 đến ngày 7/9/2014)



//tuýeninh2018