KẾ HOẠC CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM HIỆU

* Tuần từ 11/06/2012 đến 15/06/2012

Thứ – Ngày

Thời gian

Nội dung công tác

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm - Lái xe

Thứ 2 – 11/06

 

Đi học

 

Đ/c Nông, Đ/c Đà

 

Thứ 3 – 12/06

 

Đi học

 

Đ/c Nông, Đ/c Đà

 

Thứ 4 – 13/06

 

Đi học

 

Đ/c Nông

 

7h30’

Đi Hà Nội

 

Đ/c Đà

Đ/c Hạng

Thứ 5 – 14/06

 

Đi học

 

Đ/c Nông, Đ/c Đà

 

Thứ 6 – 15/06

 

Đi học

 

Đ/c Nông, Đ/c Đà

 //tuýeninh2018