DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA COI THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012

HỆ: TRUNG CẤP NGHỀ CƠ SỞ K43 + CAO ĐẲNG NGHỀ K43 + TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K44

          Căn cứ QĐ số 232+222+227/QĐ - CĐCN ngày 17/05/2012 về việc thành lập Ban coi thi tốt nghiệp hệ:

                      - Cao đẳng nghề - Khóa 43

                      - Trung cấp nghề cơ sở - Khóa 43

                      - Trung cấp chuyên nghiệp - Khóa 44.

          Căn cứ số lượng phòng thi Phòng Đào tạo thông báo các đồng chí GV coi thi tốt nghiệp đúng 7h00’ có mặt tại phòng Đào tạo để nhận túi bài thi.

TT

Môn Chính trị
(Ngày thi: 7h/18/06/2012)

Môn Lý thuyết chuyên môn
(Ngày thi: 07h/19/6/2012)

Ghi chú

1

Thiều Thị Hồng

Thiều Thị Hồng

 

2

Nguyễn Ngọc Thuần

Nguyễn Ngọc Thuần

 

3

Đàm Thanh Hưởng

Đàm Thanh Hưởng

 

4

Lưu Văn Hùng

Lưu Văn Hùng

 

5

Trần Thanh Hưng

Trần Thanh Hưng

 

6

Tô Văn Thái

Tô Văn Thái

 

7

Ninh Văn Tiến

Ninh Văn Tiến

 

8

Đỗ Duy Thái

Đỗ Duy Thái

 

9

Phạm Thị Huyền

Phạm Thị Huyền

 

10

Hà Quốc Hùng

Hà Quốc Hùng

 

11

Đỗ Huy Vạn

Đỗ Huy Vạn

 

12

Phan Xuân Linh

Phan Xuân Linh

 

13

Đoàn Thị Lộc

Đoàn Thị Lộc

 

14

Đặng Thị Kiều Nga

Đặng Thị Kiều Nga

 

Chú ý: Nếu đồng chí giáo viên không coi thi được thì các khoa báo lại phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày 13/6/2012.//tuýeninh2018