BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
---------------------------

Số:             /TB – CĐCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---------------------------------------

Thái Nguyên, ngày     tháng  11 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc rà soát hồ sơ cán bộ, viên chức

             Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm

Căn cứ công văn số 10977/BCT-TCCB, ngày 05/11/2014 của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương chấn chỉnh về công tác sử dụng và quản lý viên chức.

Nhà trường triển khai rà soát và hoàn thiện hồ sơ cán bộ, viên chức nhà trường. Để đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định . Phòng Tổ chức hành chính đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thông báo cho từng cá nhân lên gặp phòng TCHC để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của Luật viên chức.

Hồ sơ cần rà soát gồm các lĩnh vực sau:

- Văn bằng chứng chỉ

- Quan hệ xã hội: Bổ sung: + Vợ, chồng, con 

                                                 + Gia đình vợ hoặc chồng

Thời gian: Thực hiện từ ngày 17/11/2014 đến hết ngày 30/11/2014. Nếu cá nhân nào không thực hiện, không hoàn thành hồ sơ của mình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường./.

Nơi nhận:
   - Như kính gửi;
  
- Lưu VT. 

T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

(đã ký)

Lê Việt Hùng